Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Єрмоленко Кирил Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37240, мiсто Заводське, вулиця Озерна будинок 18
4. Код за ЄДРПОУ
14307481
5. Міжміський код та телефон, факс
(05356) 3-71-00 (05356) 3-71-01
6. Електронна поштова адреса
jurist@lpz.pl.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://steklopribor.pat.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2018 звільнено Голова правлiння Єрмоленко Кирил Михайлович
0
Зміст інформації:
07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (протокол засiдання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рiшення звiльнити з посади голови правлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" Єрмоленка Кирила Михайловича (наказ (розпорядження) № 149 вiд 07.12.2018 р. про припинення трудового договору (контракту)). Єрмоленко К.М. акцiями товариства не володiє, входив до складу правлiння ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» з 01.12.2016 р., займав посаду голови правлiння з 01.12.2016 р., письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, пiдстава - звiльнення за власним бажанням згiдно ст. 38 КЗпП України вiдповiдно до поданої ним заяви.
07.12.2018 припинено повноваження член правлiння Єрмоленко Кирил Михайлович
0
Зміст інформації:
07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (протокол засiдання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена правлiння Єрмоленка Кирила Михайловича. Єрмоленко К.М. акцiями товариства не володiє, входив до складу правлiння ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» з 01.12.2016 р., займав посаду голови правлiння з 01.12.2016 р., письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, пiдстава - звiльнення за власним бажанням згiдно ст. 38 КЗпП України вiдповiдно до поданої ним заяви.
07.12.2018 набуто повноважень член правлiння Iлюхiн Юрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" прийнято рiшення з 10.12.2018 р. прийняти до складу правлiння ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Iлюхiна Юрiя Володимировича (Протокол засiдання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) на строк – 5 рокiв з моменту набуття повноважень. Iлюхiн Ю.В. акцiями товариства не володiє. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.11.2012 р. економiст ТОВ «Техлабсистема», з 03.09.2013р. економiст ТОВ «Битоптторг», з 05.01.2015 р. старший економiст ТОВ «Торговий Дiм «Вiктер Плюс».
07.12.2018 обрано Голова правлiння Iлюхiн Юрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" прийнято рiшення з 10.12.2018 р. прийняти до складу правлiння ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Iлюхiна Юрiя Володимировича (Протокол засiдання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) на строк – 5 рокiв з моменту набуття повноважень. Iлюхiн Ю.В. акцiями товариства не володiє. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.11.2012 р. економiст ТОВ «Техлабсистема», з 03.09.2013р. економiст ТОВ «Битоптторг», з 05.01.2015 р. старший економiст ТОВ «Торговий Дiм «Вiктер Плюс».