Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Єрмоленко Кирил Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37240, мiсто Заводське, вулиця Озерна будинок 18
4. Код за ЄДРПОУ
14307481
5. Міжміський код та телефон, факс
(05356) 3-71-00 (05356) 3-71-01
6. Електронна поштова адреса
jurist@lpz.pl.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://steklopribor.pat.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2018 припинено повноваження член правлiння Павленко Микола Андрiйович
0
Зміст інформації:
07.12.2018 р. Наглядовою радою (протокол засiдання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена правлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" Павленка Миколи Андрiйовича. Пiдстава – Наказ (Розпорядження) № 147 вiд 07.12.2018 р. про припинення трудового договору (контракту), вiдповiдно до поданої ним заяви (звiльнення за угодою сторiн згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України). Павленко М.А. акцiями товариства не володiє. Входив до складу правлiння з 13.12.2016 року. З 18.11.2016 р. займав посаду головного механiка. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.