ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Загальна iнформацiя Приватне Акцiонерне Товариство "Склоприлад" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Основнi види дiяльностi: 26.51 Вироблення iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї; 23.19 Виробництво й обробка iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних. Юридична адреса Товариства -37240, Україна, Полтавська обл., м. Заводське, вул. Озерна, 18. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012р., ПрАТ "Склоприлад" складав фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. 01 сiчня 2012 року було датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складена вiдповiдно до МСФЗ, якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року. Функцiональна валюта Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня. 2. Основи представлення фiнансової звiтностi Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. ПрАТ "Склоприлад" перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 року). Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 3. Прийняття нових та переглянутi стандарти При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi станом на 31 грудня 2017 року (дата переходу Товариства на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року, у вiдповiдностi до положень Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"). Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. Товариство оцiнило вплив прийнятих стандартiв на фiнансове положення, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство. 4. Основнi принципи облiкової полiтики Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. (без податку на додану вартiсть). Активи вартiстю менше нiж зазначено у вимогах Податкового кодексу України, не визнаються в складi основних засобiв та не амортизуються, а списуються на витрати (в розмiрi 100%) при вводi в експлуатацiю. Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (на 01 сiчня 2012 року - на дату переходу на МСФЗ) Товариство прийняло рiшення не оцiнювати основнi засоби Товариства. Об'єкти основних засобiв Товариства оцiнювалися за iсторичною первiсною вартiстю, яка на думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. В подальшi роки, в тому числi i за звiтний 2017 рiк, основнi засоби Товариства оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв, яка входить до складу власного капiталу, списується (переноситься) на нерозподiлений прибуток одночасно з списанням об'єкта основних засобiв з балансу (припиняється визнання вiдповiдного активу). Подальшi витрати Товариство витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт, щоденне обслуговування, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт об'єкта, тощо) вiдображає в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ в тому перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, коли витрати можуть призвести до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкується вiд використання об'єкту основних засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом. Термiни та методи нарахування амортизацiї основних засобiв переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Iнвестицiйна нерухомiсть До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуваннi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариство або для адмiнiстративних цiлей, у бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. В противному разi, будiвлю (якщо основним джерелом доходу вiд використання цiєю будiвлi є надходження вiд оренди, бiльш як п'ятдесят вiдсоткiв) включають до iнвестицiйної нерухомостi, що передана в оренду. Iнвестицiйна нерухомiсть в Товариствi первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi по Товариству в звiтному 2017 роцi не було. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання або виготовлення. Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчних норм протягом корисного термiну їх використання (вiд 1 до 10 рокiв). Термiни та методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв в Товариствi переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби". Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв корегується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: " фiнансовий актив, доступний для продажу; " iнвестицiї, утриманнi до погашення; " iнвестицiї в асоцiйованi Товариства. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики та не суперечить вимогам МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСФЗ "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансовi активи, доступнi для продажу До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20% (за окремим рiшенням по Товариству можливе вiднесення до фiнансових активiв доступних для продажу, якщо вiдсоток володiння становить i понад 20%). Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї (частки у капiталi, тощо), справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить векселi (облiгацiї, тощо), що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi активи (iнвестицiї) в асоцiйованi Товариства До фiнансових активiв (iнвестицiй) в асоцiйованi Товариства, вiдносяться тi Товариства, в яких Товариство здiйснює значний вплив (але не контроль) на фiнансову та операцiйну полiтику. Якщо iнше не очевидне, вiдсоток володiння 20% або бiльше, у вiдношеннi об'єкта iнвестування, приводить до виникнення значного впливу. Фiнансовi активи (iнвестицiї) Товариства в асоцiйованi Товариства облiковуються на основi частки прямої участi, а не на основi вiдображених у звiтностi результатiв та чистих активiв об'єкта iнвестування. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити з термiном погашення бiльш як дванадцять мiсяцiв на дату складання балансу, облiковуються в складi iнших необоротних активiв. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть, визнається активом, якщо iснує ймовiрне отримання Товариством майбутнiх економiчних майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (вiдсотками) у перiодi її нарахування. Визнання резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вiрогiдним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. Запаси Товарнi запаси в Товариствi оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Оцiнка запасiв у Товариствi при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi та за методом середньозваженої собiвартостi. Запаси в Товариствi перiодично переглядаються зi створенням резервiв на знецiнення запасiв (станом на 31.12.2017 р. - резерви не створювалися). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю накладних витрат, що визначається виходячи з нормальної потужностi. Оренда Фiнансова оренда - це оренда за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язаннi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляться мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди визнаються як витрати. Акцiонерний капiтал Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. Управлiння капiталом: " основною метою Товариства при управлiннi капiталом - є збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд заiнтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi. " для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може випускати новi акцiї, продавати акти для зниження заборгованостей, або залучити позичковi кошти, тощо. Кредити банкiв (позики) Первiсно кредити банкiв визначаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визначається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2016 рiк вiдображається за справедливою собiвартiстю. Непередбаченi активи та зобов'язання (умовнi активи та зобов'язання) Товариство не визнає у фiнансовiй звiтностi непередбаченi зобов'язання (умовнi зобов'язання). Окрiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за непередбаченими зобов'язаннями (умовними зобов'язаннями) необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає непередбаченi активи (умовнi активи). Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрними. Забезпечення Забезпечення визнаються якщо: " Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну, фактичну) внаслiдок минулої подiї. " Iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж не можливо), що погашення зобов'язання вимагає вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. " Можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. У разi невиконання зазначених умов, забезпечення в Товариствi не визнається. Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадку, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. Доходи та витрати Доходи та витрати Товариства визнаються за методом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiй вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, готову продукцiю переходять до покупця. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються одночасно у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи; облiковуються по мiрi їх понесення та вiдображаються у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/. Податки на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань в балансi та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку. Вiдстроченi податковi зобов'язання в Товариствi визнаються, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи в Товариствi визнаються щодо всiх неоподатковуваних рiзниць тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi та не використанi податковi збитки. На дату складання рiчного балансу /Ф-1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"/ Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати вiрогiднiсть того, що буде отриманий достатнiй оподаткований прибуток, щоб дозволити використати (реалiзувати) вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання в Товариствi визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується в перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податковому законодавствi, що набули реальної чинностi або були затвердженi на дату балансу. Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання (державне пенсiйне забезпечення) Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв, для державного пенсiйного забезпечення. Товариство не має нi яких iнших пенсiйних програм (в тому числi, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю), крiм державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв. Поточнi внески (зобов'язання) розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної поточної суми нарахованої заробiтної плати. Такi витрати вiдображаються у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ i вiдносяться до того перiоду, в якому були наданi працiвниками послуги (нарахована заробiтна плата). 5. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Вiдстроченi податковi активи У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi. Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду. 6. Пов'язанi сторони До зв'язаних сторiн або операцiй зi зв'язаними сторонами належать: А) Товариства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; Б) асоцiйованi Товариства; В) спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником; Г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; Д) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г); Е) Товариства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; Є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Товариства. На протязi 2017 року операцiї з пов'язаними сторонами не вiдбувались. 7. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: 2017 2016 2015 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 89007 75447 77716 Дохiд вiд реалiзацiї послуг 230 42 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв Всього доходи вiд реалiзацiї 89237 75489 77716 8. Собiвартiсть реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї була представлена наступним чином: 2017 2016 2015 Виробничi витрати 4998 4800 4161 Сировина та витратнi матерiали 51734 43239 37485 Витрати на персонал 42908 30036 26697 Амортизацiя 1404 975 787 Iншi 12120 3741 4010 Всього 113164 82791 73140 9 Запаси Запаси Товариства були представленi наступним чином: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Сировина та матерiали (за собiвартiстю) 19004 8985 9066 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 3149 2368 3402 Паливо 25 19 19 Тара i тарнi матерiали 482 196 133 Запаснi частини 31 17 17 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 226 158 113 Незавершене виробництво 1010 684 692 Готова продукцiя 9057 5491 5030 Всього запаси 32984 17918 18472 10 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Торговельна дебiторська заборгованiсть 27748 42981 33381 Резерв пiд зменшення корисностi дебi-торської заборгованостi Аванси виданi з бюджетом 3457 17 233 Iнша дебiторська заборгованiсть 49 9704 6270 Передплаченi витрати Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 31254 52702 39884 Протягом року на непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються. 11. Грошовi кошти Грошовi кошти Товариства були представленi наступним чином: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Каса та рахунки в банках, тис.грн. 4060 809 467 Банкiвськi депозити, грн. 0 Всього 4060 809 467 12. Капiтал, який було випущено Станом на 31 грудня зареєстрований та сплачений акцiонерний капiтал був представлений наступним чином: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, грн. 0,25 0,25 0,25 Кiлькiсть простих акцiй, щт. 2273960 2273960 2273960 Розмiр акцiонерного капiталу, грн. 568490 568490 568490 Структура капiталу Товариства станом на 31 грудня була наступною: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Кiлькiсть % Кiлькiсть % Кiлькiсть % Фiзичнi особи резиденти 250 100 250 100 250 100 13. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином: 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 Векселi виданi Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 667 1004 1037 З одержаних авансiв 21490 8979 1046 По розрахункам з бюджетом 394 389 865 По розрахункам зi страхування 259 352 319 По розрахункам з оплати працi 1163 1381 695 З внутрiшнiх розрахункiв 2 2 2 Разом: 23975 12107 3964 Iншi зобов'язання 215 123 75 Всього: 24190 12230 4039 14 Умовнi та контрактнi зобов'язання. Оподаткування Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, iснує ризик, що податковi органи можуть пiддати сумнiву певнi тлумачення, якi заснованi на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, i тому, iснує ймовiрнiсть, що Товариство в майбутнiх звiтних перiодах, буде змушене понести певнi витрати при доведеннi своєї позицiї. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно iз строками погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть та цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти. Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Ризик лiквiдностi Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Валютний ризик Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ринок шляхом управлiння валютною позицiєю. Управлiння капiталом Товариство здiйснює заходи з управлiнням капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв. За iнформацiєю, яка є на дату складання даної фiнансової звiтностi за звiтний 2016 рiк, на протязi поточного 2017 року Товариство (акцiонери Товариства) не має на метi приймати рiшення про припинення дiяльностi. 15. Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї Керiвництвом Товариства було проведено аналiз ситуацiї в економiцi Українi, а також було вивчено макроекономiчнi i соцiальнi фактори, що призвели до високого значення показника приросту iнфляцiї за 2014-2017 р. р. Крiм того, було враховано той факт, що на момент складання даної рiчної фiнансової звiтностi в поточному 2017 роцi, економiка України - на офiцiйному рiвнi не визнана гiперiнфляцiйною. Таким чином, пiсля завершення трьох останнiх повних фiнансових рокiв, Керiвництво Товариства не iдентифiкує наявнiсть гiперiнфляцiї станом на 31.12.2017 року та визначає наявнi iнфляцiйнi процеси такими, що не мають суттєвого впливу на її фiнансовий стан. По Товариству прийнято рiшення, не застосовувати МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", при складаннi фiнансової звiтностi за звiтний 2017 рiк. 16. Подiї пiсля звiтної дати Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан: Керiвництвом ПрАТ "Склоприлад" не встановлена наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть i мають суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ "Склоприлад", що пiдлягають розкриттю у вiдповiдностi до М(С)БО.

д/н

д/н

д/н