ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Склоприлад" за ЄДРПОУ 14307481

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
65958 81196
Повернення податків і зборів 3005 2325 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 2325 0
Цільового фінансування 3010 594 395
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3675 802
Надходження від повернення авансів 3020 671 176
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 6692 1786
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 42889 ) ( 43585 )
Праці 3105 ( 15890 ) ( 16125 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9448 ) ( 9164 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8728 ) ( 4345 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3527 ) ( 1361 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1891 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3310 ) ( 489 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 598 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 990 ) ( 12941 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1373 -1804
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 358 ) ( 1076 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -358 -1076
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 19905 22295
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 556
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 19605 ) ( 19721 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 752 ) ( 306 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -452 2824
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 563 -56
Залишок коштів на початок року 3405 467 717
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -221 -194
Залишок коштів на кінець року 3415 809 467

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мазманян Рафаел Галустович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бондарчук Ольга Миколаївна