ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615, 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит" Свідоцтво №3615, згідно з рішенням №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005 р., термін чинності подовжено до 29.04.2015 р., згідно рішення №214/4 04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 31 березня 2016 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року 1. АДРЕСАТ. Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА: Повне найменування товариства Публічне акціонерне товариство "Склоприлад" Скорочене найменування товариства ПАТ "Склоприлад" Код ЄДРПОУ 14307481 Організаційно-правова форма емітента публічне акціонерне товариство Юридична адреса 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18 Телефон/факс: 05356 3-71-06 / 05356 3-71-06 № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва № 1 570 120 0000 000007 від 16.05.2002 р. Орган, що видав свідоцтво Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області Розрахунковий рахунок 26009417591001 в ПРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Полтава, МФО 331401 Основні види діяльності 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, в тому числі технічних. Внесення змін до Статуту товариства: Статут в новій редакції зареєстровано 27.08.2010 року. Внесення змін до Статуту протягом звітного періоду: Статут Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" на протязі звітного 2015 року - не змінювався і до нього не вносилися зміни та доповнення. 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА видання 2014 року - рішення АПУ 320/1 від 29 грудня 2015 року), в тому числі у відповідності із МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2015 року №31 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.02.2015 р. за №131/26576). Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ) та облікової політики Товариства. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року. 2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації Аудитор здійснив вибіркову перевірку першої повної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" за 2015 рік (звітний період - з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року), яка складає повний комплект фінансової звітності та включає: " Баланс - Звіт про фінансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року. " Звіт про фінансові результати - Звіт про сукупний дохід (форма №2) за 2015 рік. " Звіт про рух грошових коштів - за прямим методом (форма №3) за 2015 рік. " Звіт про власний капітал (форма №4) за 2015, 2013 рік та за 2014 рік. " Примітки до річної фінансової звітності (текстова частина) за 2015 рік Фінансові звіти Товариства було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої МСФЗ. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСБО, МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. 5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА. 5.1. Підстава для висловлення умовно позитивної (модифікованої) думки. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Датою переходу Публічного акціонерного товариства " Склоприлад " на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. З цієї дати Товариство прийняло Мiжнародний стандарт фінансової звiтностi (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звiтностi". За два роки, попередні звітному періоду, Товариство складало: попередню фінансову звітність за 2012 рік (без порівняльних періодів); першу фінансову звітність за 2013 рік (з неповними порівняльними періодами). Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2015 року є другою повною рiчною фiнансовою звітністю (фінансовою звітністю з трьома порівняльними періодами), яка вiдповiдає вимогам МСФЗ та враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм станом на 31 грудня 2015 року. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слід привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Аудитор не має можливості передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Публічного акціонерного товариства "Склоприлад". 5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний). Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА видання 2014 року - рішення АПУ № 320/1 від 29 грудня 2015 року) у, в тому числі у відповідності із МСА №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСБО та з МСФЗ, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2015 р. подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та її фінансові результати відповідно до МСБО та з МСФЗ. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. 6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ. 6.1.Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3 Цивільного кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 55367 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 569 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 569 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів є більшою суми скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями), і розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" за 2013-2015 р. р. в повній мірі забезпечений чистими активами товариства. Публічне акціонерне товариство "Склоприлад" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс" - Звіт про фінансовий стан, "Звіт про фінансові результати" - Звіт про сукупний дохід, "Звіт про рух грошових коштів" - за прямим методом, "Звіт про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності /текстова частина/" і додатки) за 2013-2015 р. р. у повній мірі розкрило інформацію про вартість чистих активів товариства. 6.2.Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 6.3.Значні правочини. У відповідності до протоколів Наглядової ради було надано дозвіл на проведення значних правочинів № 1 від 15.01.15, № 2 від 20.01.15, № 3 від 22.01.15, №4 від 27.01.15, № 10 від 20.10.15, № 11 від 27.11.15 та № 12 від 4.12.15. На думку аудитора, значні правочини - 10 /десять/ і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (вартість активів Товариства станом на 31.12.2014 р. - складає 51601 тис. грн.; сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 5160,1 тис. грн.) Публічного акціонерного товариства "Склоприлад", у контексті вимог ст. 70 розділу XIII Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями), станом на 31 грудня 2014 року не вчинялися і, відповідно, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року виконання значних правочинів Публічним акціонерним товариством "Склоприлад" відбувалося у відповідності до чинного законодавства. Аудитором були виконані процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинів. 6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізійна комісія, голова правління. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 19 серпня 2010 року (Протокол № 19 від 19.08.2010 р.). Діючий Статут Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" (зареєстровано - номер запису 1 570 105 0014 000007 від 27 серпня 2010 року) в цілому не суперечить вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями). В Публічному акціонерному товаристві "Склоприлад" станом на 31.12.2013 року прийнятті і впровадженні та затверджені вищим органом управління наступні внутрішні положення: " Положення про загальні збори ПАТ "Склоприлад" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 28 березня 2013 року - Протокол № 22 від 28.03.2013 р); " Положення про наглядову раду ПАТ "Склоприлад" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 28 березня 2013 року - Протокол № 22 від 28.03.2013 р). " Положення про ревізійну комісію ПАТ "Склоприлад" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 28 березня 2013 року - Протокол № 22 від 28.03.2013 р). " Положення про правління ПАТ "Склоприлад" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 28 березня 2013 року - Протокол № 22 від 28.03.2013 р). Протягом звітного року голова правління Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" та діючим Положенням про Правління Публічного акціонерного товариства "Склоприлад". Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює ревізійна комісія Товариства, у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями), діючого Статуту Публічного акціонерного товариства "Склоприлад" та діючого Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Склоприлад". Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Склоприлад". У Товаристві внутрішній контроль (аудит), проводиться лише ревізійною комісією, в штатному розпису підприємства відсутній працівник, на якого б були покладенні функції щодо проведення внутрішнього аудиту товариства. 6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 6.6 Аналіз фінансового стану Товариства Довідка про фінансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, містить визначення коефіцієнтів, на підставі яких здійснюється аналіз фінансового стану товариства. Джерелами визначення даних показників були: " "Баланс" (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року. " Звіт про фінансові результати (форма №2-) за 2015 рік. Аналіз показників фінансового стану платоспроможності та фінансової стабільності Товариства станом на 31.12.2015 року (Додаток № 1) свідчить про те, що загальний фінансовий стан Товариства є позитивним в зв'язку з його достатньою ліквідністю, забезпеченість заборгованості власним капіталом в межах норми, обсяги залучених коштів також в межах норми. 7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит" (Аудитор). Код за ЄДРПОУ: 33620564. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво №3615 згідно рішення №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005 р,. термін чинності подовжено до 29 січня 2020 року (згідно рішення №307/3 від 29.01.2015 р.). Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, б. 12. Дата та номер Рішення Комісії про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: №1185 від 30.06.2010 р. термін дії до 29 квітня 2015 року. Дата та номер Рішення Комісії про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: реєстраційний №148 від 13.08.2013 р., термін дії подовжено до 29 квітня 2015 року (реєстраційний №247 від 05.01.2015 р.). Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) 206-84-23. 8. Дата і номер договору на проведення аудиту: №17/02/16-П від 17.02.2016 р. 9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Дата початку перевірки 17.02.2016 р., дата закінчення перевірки 31.03.2016 р. Виконавець Сертифікат аудитора серії А №005638 рішення Аудиторської палати України №130 від 25 грудня 2003 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2013 р. - рішення Аудиторської палати України №195/2 від 30 жовтня 2008 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2018 р. - рішення Аудиторської палати України №281/2 від 31 жовтня 2013 р. Лук'янова Н.В. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит" сертифікат серії А №005638, рішення Аудиторської палати України №130 від 25 грудня 2003 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2013 р.- рішення Аудиторської палати України № 195/2 від 30 жовтня 2008 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2018 р. - рішення Аудиторської палати України №281/2 від 31 жовтня 2013 р. Лук'янова Н.В. "Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит" Свідоцтво №3615, згідно з рішенням №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005 р., термін чинності подовжено до 29.01.2020 р., згідно рішення №307/3 Аудиторської палати України від 29.01.2015 р. 04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 31 березня 2016 року ДОДАТОК №1 ДОВІДКА про фінансовий стан ПАТ "Склоприлад" станом на 31.12.2015 р. Показники На 31.12.2015 р. Нормативне значення, аналіз показника 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) 1.1.= II розділ активу балансу/IІІ розділ пасиву балансу 14,65 N>1; Показник вище нормативного 1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1.2.= сума рядків 1100-1165 /IІІ розділ пасиву балансу 10,08 N>0,8; Показник вище нормативного 1.3. Абсолютної ліквідності 1.3.=Грошові кошти (сума рядків 1160-1165 активу балансу/IІІ розділ пасиву балансу 0,20 N>0,2; Показник вище нормативного 2. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування): 2 = II + III розділи пасиву балансу/I розділ пасиву балансу 0,17 N<1,0; забезпеченість заборгованості власним капіталом в межах норми 3. Коефіцієнт фінансової незалежності: 3 = I розділ пасиву балансу/ I+ II + III розділи активу балансу 0,85 N>0,4; обсяги залучених джерел в межах норми Виконавець Сертифікат аудитора серії А №005638 рішення Аудиторської палати України №130 від 25 грудня 2003 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2013 р. - рішення Аудиторської палати України №195/2 від 30 жовтня 2008 р. Продовження строку дії до 25 грудня 2018 р. - рішення Аудиторської палати України №281/2 від 31 жовтня 2013 р. Лук'янова Н.В.
д/н
д/н
д/н