ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В 1946 роцi був органiзований цех "Точскло" на Лохвицькому спирткомбiнатi, який з 1 сiчня 1960 року став функцiонувати як самостiйне пiдприємство - Лохвицький приладобудiвний завод. На той час виготовлялась рiзноманiтна продукцiя: спиртомiри, ртутнi термометри, хiмiко-лабораторний посуд i прилади iз скла. В 1971 роцi завод освоїв виробництво рiвнiв будiвельних, рiвнiв гнучких водяних i вiконних карнизiв. В 1995-96 роках пройшов процес приватизацiї шляхом акцiонування i в результатi пiдприємство перейменовано в вiдкрите акцiонерне товариство "Склоприлад" . В 2004 роцi система управлiння якiстю ПАТ "Склоприлад" сертифiкована по мiжнародному стандарту системи менеджменту якостi ISO 9001:2000. Сьогоднi на пiдприємствi виготовляється бiльш як 2000 видiв продукцiї:ареометри,гiгрометри психрометричнi,термометри технiчнi i побутовi,оправи захиснi,мiрна i хiмiко-лабораторна посуда,прилади i апарати. А також виготовлення нової продукцiї з використанням ртутi:технiчних ТТЖ-М в.5,вiброустойчивих СП-В, електроконтактних ТПК, посуду iз термостiйкого скла:мензурок,колб конiчних,стаканiв лабораторних i цилiндрiв на склянiй основi, манометри, бiметалiчнi термомери.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура пiдприємства налiчує 40 пiдроздiлiв. З них: - 7 виробничих пiдроздiлiв, - 10 - пiдроздiли обслуговування виробництва, - 2 - пiдроздiли органiзацiї збуту продукцiї (на територiї України та за її межами), - 1 - пiдроздiл органiзацiї постачання матерiалiв для виробництва, - 2 - пiдроздiли перевiрки якостi, метрологiї, сертифiкацiї та стандартизацiї продукцiї, що випускається, - 13- пiдроздiли забезпечення керiвництва, управлiння та координацiї виробництва, розробки та впровадження необхiдної технiчної документацiї, планування, здiйснення контролю та проведення аналiзу, - 1 - пiдроздiл соцiальної сфери (база вiдпочинку), - 3 - пiдроздiли керiвництва, - 1 - пiдроздiли служби охорони.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; д/н
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; д/н
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; д/н
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика об"єднує принципи оцiнки статей звiтностi i методи облiку стосовно окремих статей звiтностi. Всi питання висвiтлення облiкової полiтики є у вiдповiдному наказi ПАТ "Склоприлад" №9 вiд 10.01.2015р.. На протязi року облiкова полiтика в ПАТ залишалася без змiн. На пiдприємствi застосовувалась журнально-ордерна система облiку, данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв, якi вiдображаються в Головнiй книзi пiдприємства. Iнвентаризацiя незавершеного виробництва, готової продукцiї, сировини та матерiалiв, основних засобiв, нематерiальних активiв, розрахункiв з постачальниками та замовниками проведена станом на 1 жовтня звiтного року згiдно наказу №88 вiд 27.10.2015 року. На ПАТ установлено такi методи нарахування амортизацiї для: -нематерiальних активiв- прямолiнiйний (виробничий); основних засобiв- згiдно з Податковим Кодексом України у розрiзi груп. Облiк нематерiальних активiв здiйснювався по первiснiй вартостi, до складу якої включалися фактичнi витрати на придбання цих нематерiальних активiв. До складу нематерiальних активiв включено комп"ютернi програми по бухгалтерському облiку та права на знаки для товарiв. Середнiй строк корисного використання становить 3 роки. До основних фондiв вiдносити матерiальнi активи пiдприємства, що використовуються для ведення господарської дiяльностi, термiн корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких - понад 2500 гнр.; iз термiном корисного використання бiльше одного року але вартiстю до 2500 грн., облiковувати як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Основнi засоби вiдображали в облiку по первiснiй вартостi.Переоцiнки основних засобiв не було. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносини активи, вартiсна оцiнка яких менше 2500 грн. Облiк виробничих запасiв здiйснювався по фактичнiй вартостi по слiдуючим групам: - сировина та основнi матерiали; - купованi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; - паливо; - тара та тарнi матерiали; - запаснi частини; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети. Оцiнка вибуття запасiв в бухгалтерському облiку здiйснювалася згiдно пункту "Запаси" за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Запасiв, переданих у переробку, в заставу - пiдприємство немає. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв на нараховано в сумі 413181 грн.. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, послуги оцiнена за первинною вартiстю. Доходи i витрати товариства визначаються та нараховуються згiдно з "Дохiд" i "Витрати" вiдповiдно: - оцiнку ступеня завершеностi послуг за питомою вагою затрат, якi несе пiдприємство у зв"язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй сумi таких затрат. Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства за елементами не застосовуються рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резерв коштiв на виплату вiдпусток працiвникам проводиться.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Виготовлення вимiрювальних приладiв для всiх галузей народного господарства щодо визначення: а) температури- технiчнi чи побутовi термометри iз скла, металцу та iнших основах; б) параметрiв щiльностi розчинiв-ареометри; в) об ємiв - хiмiко-лабораторний посуд та прилади iз скла, металiв та iнших основ; г) тиску - барометри, манометри, тягонапоромiри; д) вакууму - мановакуумметри; е) вологостi - гiгрометри психрометричнi; ж) вiдлiку годин - годинники; з) виготовлення iнших приладiв iз металу, деревини та полiмерiв. Основним споживачем продукцiї пiдприємства є ТД "Вiктер плюс" (м.Київ) та комерцiйнi структури мiст Харкова, Сум, Полтави, Одеса, Львiв. Канали збуту продукцiї: по прямих зв"язках з пiдприємствами та через представництва та комерцiйнi структури на оптових ринках. Продаж товару проводиться через попередню оплату та термiнове кредитування. Особливостi стану розвитку галузi виробництва вiдсутнi. Основнi конкуренти пiдприємства по випуску аналогiчної продукцiї - виробники Росiї, Польщi, Чехiї, Китаю, Бiлорусiї, Нiмеччина.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За перiод з 2010р. по 2015р. змiни в активах пiдприємства вiдбувалися за рахунок введення в експлуатацiю нових основних засобiв, реалiзацiї та списання не придатного до експлуатацiї обладнання. За п'ять рокiв було придбано транспортнi засоби, виробниче обладнання (термостати, компресори, електропечi) та комп'ютерна технiка.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби товариства дiляться на наступнi групи: - будинки, споруди та передавальнi пристрої; - машини та обладнання; - транспортнi засоби; - багаторiчнi насадження ; - iншi основнi засоби; - бiблiотечнi фонди; - малоцiннi необорнi матерiальнi активи. За характером призначення вони подiляються на виробничi та не виробничi . На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв складає 5729,0 тис. грн. в т.ч. виробничих - 5672,7 тис. грн., невиробничих - 56,3 тис. грн. На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв зменшилася на 88,3 тис. грн. i становить 5640,7 тис. грн. (в т.ч. виробничих - 5593,8 тис. грн., невиробничих - 46,9 тис. грн.). Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 15780 тис.грн., а на кiнець - 16201,00 тис.грн.. За 2015 рiк надiйшло основних засобiв на суму 681,00 тис грн., вибуло - 260,00 тис. грн. Нарахована амортизацiя за звiтний рiк у сумi 766,0 тис. грн. Знос основних засобiв на початок звiтного року становив 68,0 %, на кiнець - 61,8 %. Протягом звiтного року проводився поточний ремонт основних засобiв на суму 499 тис. грн.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства:завищенi цiни на енергоносiї та металопродукцiю,що встановлюють пiдприємства природнiх монополiй.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В звiтному перiодi до пiдприєстмва не застосовувались штрафнi санкцiї.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансова дiяльнiсть товариства за звiтний перiод проводилась за власнi та кредитнi кошти.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв пiдприємство не мало.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В умовах загострення конкуренцiї на ринках збуту нашої продукцiї та в умовах необхiдностi подолання наслiдкiв фiнансової кризи, зниження собiвартостi, як нiколи, ми розглядаємо, як одну з найважливiших можливостей для динамiчного розвитку виробництва. В подальшiй перспективi оцiнюючи можливостi зниження собiвартостi продукцiї, слiд зазначити, що об"єктивно цiни на сировину i матерiали, як одну iз основних складових витрат при попереднiй економiчнiй полiтицi держави будуть пiдвищуватись. Те ж саме стосується i цiн на енергоносiї, ПММ. В цiй ситуацiї, як i в попереднi роки, скорочення невиробничих витрат слiд розглядати як одну з основних i першочергових задач.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; д/н
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; д/н
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. За iншою iнформацiєю звертатися безпосередньо на товариство.