ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4148.7 5672.7 0 0 4148.7 5672.7
будівлі та споруди 2468.2 3036 0 0 2468.2 3036
машини та обладнання 368.7 538.3 0 0 368.7 538.3
транспортні засоби 354.9 280.7 0 0 354.9 280.7
інші 956.9 1817.7 0 0 956.9 1817.7
2. Невиробничого призначення: 77.3 56.3 0 0 56.3 77.3
будівлі та споруди 29.3 6.3 0 0 29.3 6.3
машини та обладнання 17.9 12.1 0 0 17.9 12.1
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 30.1 37.9 0 0 30.1 37.9
Усього 4226 5729 0 0 4226 5729
Опис д/н

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 42986 33335
Статутний капітал (тис.грн.) 569 569
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 569 569
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(42986.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(569.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.