ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Склоприлад" за ЄДРПОУ 14307481
Територія   за КОАТУУ 5322610600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників 669    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 7240 Полтавська область Червонозаводське Червоноармiйська, 18, т.05356 3-71-06
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 19 95 19
первісна вартість 1001 38 116 38
накопичена амортизація 1002 19 21 19
Незавершені капітальні інвестиції 1005 394 0 0
Основні засоби: 1010 4108 5694 4502
первісна вартість 1011 12836 14894 11444
знос 1012 8728 9200 6942
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4521 5789 4521
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15213 14805 15213
Виробничі запаси 1101 8283 9586 8283
Незавершене виробництво 1102 378 504 378
Готова продукція 1103 6552 4715 6552
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12170 11974 12170
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 169 1570 169
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3777 2520 3777
Поточні фінансові інвестиції 1160 14 14 14
Гроші та їх еквіваленти 1165 458 717 458
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 349 173 349
Усього за розділом II 1195 32150 31773 32150
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 36671 37562 36671

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 569 569 569
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2787 2929 2929
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 142 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26008 29837 26008
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 29506 33335 29506
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 3315 0 3315
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 395 713 395
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3710 713 3710
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 1462 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 723 594 723
за розрахунками з бюджетом 1620 468 115 468
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 169 398 169
за розрахунками з оплати праці 1630 411 873 411
за одержаними авансами 1635 1680 35 1680
за розрахунками з учасниками 1640 2 2 2
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2 35 2
Усього за розділом IІІ 1695 3455 3514 3455
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 36671 37562 36671

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мазманян Рафаел Галустович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бондарчук Ольга Миколаївна