ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мазманян Рафаел Галустович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Склоприлад"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14307481
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Полтавська область, Лохвицький, Червонозаводське, 7240, Червоноармiйська, 18
5. Міжміський код, телефон та факс 05356 3-71-06, 05356 3-71-00
6. Електронна поштова адреса sklo@ukrpost.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82(1835), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://steklopribor.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2014

(дата)