ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 1946 роцi був органiзований цех "Точскло" на Лохвицькому спирткомбiнатi, який з 1 сiчня 1960 року став функцiонувати як самостiйне пiдприємство - Лохвицький приладобудiвний завод. На той час виготовлялась рiзноманiтна продукцiя: спиртомiри, ртутнi термометри, хiмiко-лабораторний посуд i прилади iз скла.
В 1971 роцi завод освоїв виробництво рiвнiв будiвельних, рiвнiв гнучких водяних i вiконних карнизiв.
В 1995-96 роках пройшов процес приватизацiї шляхом акцiонування i в результатi пiдприємство перейменовано в вiдкрите акцiонерне товариство "Склоприлад" .
В 2004 роцi система управлiння якiстю ВАТ "Склоприлад" сертифiкована по мiжнародному стандарту системи менеджменту якостi ISO 9001:2000.
Сьогоднi на пiдприємствi виготовляється бiльш як 2000 видiв продукцiї:ареометри,гiгрометри психрометричнi,термометри технiчнi i побутовi,оправи захиснi,мiрна i хiмiко-лабораторна посуда,прилади i апарати.
А також виготовлення нової продукцiї з використанням ртутi:технiчних ТТЖ-М в.5,вiброустойчивих СП-В, електроконтактних ТПК, посуду iз термостiйкого скла:мензурок,колб конiчних,стаканiв лабораторних i цилiндрiв на склянiй основi, манометри, бiметалiчнi термомери.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура пiдприємства налiчує 40 пiдроздiлiв. З них:
- 7 виробничих пiдроздiлiв,
- 10 - пiдроздiли обслуговування виробництва,
- 2 - пiдроздiли органiзацiї збуту продукцiї (на територiї України та за її межами),
- 1 - пiдроздiл органiзацiї постачання матерiалiв для виробництва,
- 2 - пiдроздiли перевiрки якостi, метрологiї, сертифiкацiї та стандартизацiї продукцiї, що
випускається,
- 13- пiдроздiли забезпечення керiвництва, управлiння та координацiї виробництва, розробки
та впровадження необхiдної технiчної документацiї, планування, здiйснення контролю та
проведення аналiзу,
- 1 - пiдроздiл соцiальної сфери (база вiдпочинку),
- 3 - пiдроздiли керiвництва,
- 1 - пiдроздiли служби охорони.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика об"єднує принципи оцiнки статей звiтностi i методи облiку стосовно окремих статей звiтностi. Всi питання висвiтлення облiкової полiтики є у вiдповiдному наказi ПАТ "Склоприлад" №28 вiд 09.04.2009р.
На протязi року облiкова полiтика в ПАТ залишалася без змiн.
На пiдприємствi застосовувалась журнально-ордерна система облiку, данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв, якi вiдображаються в Головнiй книзi пiдприємства.
Iнвентаризацiя незавершеного виробництва, готової продукцiї, сировини та матерiалiв, основних засобiв, нематерiальних активiв, розрахункiв з постачальниками та замовниками проведена станом на 1 жовтня звiтного року згiдно наказу №62 вiд 15.10.2009 року.
На ВАТ установлено такi методи нарахування амортизацiї для:
-нематерiальних активiв- прямолiнiйний (виробничий);
-основних засобiв- згiдно з Законом "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 року №283I97-ВР, зi змiнами i доповненнями, у розрiзi груп.
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався по первiснiй вартостi, до складу якої включалися фактичнi витрати на придбання цих нематерiальних активiв.
До складу нематерiальних активiв включено комп"ютернi програми по бухгалтерському облiку та права на знаки для товарiв. Середнiй строк корисного використання становить 3 роки.
До основних фондiв вiдносити матерiальнi активи пiдприємства, що використовуються для ведення господарської дiяльностi, термiн корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких - понад 1000 гнр.; iз термiном корисного використання бiльше одного року але вартiстю до 1000 грн., облiковувати як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Основнi засоби вiдображали в облiку по первiснiй вартостi.Переоцiнки основних засобiв не було. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносини активи, вартiсна оцiнка яких менше 1000 грн.
Облiк виробничих запасiв здiйснювався по фактичнiй вартостi по слiдуючим групам:
- сировина та основнi матерiали;
- купованi напiвфабрикати та комплектуючi вироби;
- паливо;
- тара та тарнi матерiали;
- запаснi частини;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети.
Оцiнка вибуття запасiв в бухгалтерському облiку здiйснювалася згiдно пункту 16 П (с)БО 9 "Запаси" за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Запасiв, переданих у переробку, в заставу - пiдприємство немає.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв на протязi року не нараховувався. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, послуги оцiнена за первинною вартiстю. Строк її погашення - 24.08.2010 року.
Доходи i витрати товариства визначаються та нараховуються згiдно з Ц (с) БО 15 "Дохiд" i П (с)БО 16 "Витрати" вiдповiдно:
- оцiнку ступеня завершеностi послуг за питомою вагою затрат, якi несе пiдприємство у зв"язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй сумi таких затрат.
Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства за елементами не застосовуються рахунки класу 8 Плану рахункiв.
Резерв коштiв на виплату вiдпусток працiвникам проводиться.
Текст аудиторського висновку Україна

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"КСК - АУДИТ"
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ЄДРПОУ: 36274898; Свiдоцтво №4253 Аудиторської Палати України (видане рiшенням АПУ №198I2 вiд 29.01.2009 року).
Мiсцезнаходження: 36039 Полтавська область,
м. Полтава, Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71
Моб.Iтел.: (050) 404-86-04. E-mail: ksk_audit@poltava.velton.ua
____________________________________________________________________________________________________________________________________


"16" березня 2012 року м. Полтава №-18


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Склоприлад" за 2011 рiк

Правлiнню
ПАТ "Склоприлад"

Загальним зборам акцiонерiв
ПАТ "Склоприлад"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Нами, Приватним пiдприємством "КСК-АУДИТ" (Свiдоцтво №4253 вiд 29.01.2009 року про внесення до "Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги", згiдно рiшення №198I2 АПУ з термiном дiї до 29 сiчня 2014 року), на пiдставi договору №13 вiд 06 лютого 2012 року - пiд керiвництвом аудитора Сенченко Михайла Володимировича (сертифiкат №004824 серiї "А", виданий рiшенням Аудиторської палати України №-103 вiд 28 вересня 2001 року з термiном дiї до 28 вересня 2015 року), проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад", яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про прибутки та збитки (фiнансовi результати), звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни в акцiонерному капiталi (власний капiтал), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi додатки та примiтки пояснювального характеру.
Звiтний перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Час проведення аудиту з 06 лютого 2012 року по 26 березня 2012 року.
Мiсце проведення та дата видачi аудиторського висновку - м. Полтава, вiд "26" березня 2012 року.
У вiдповiдностi до вимог Цивiльного кодексу України та професiйної етики аудиторська фiрма не пов'язана майновими та iншими iнтересами з товариством (ревiзiйною комiсiєю, дирекцiєю, акцiонерами чи з його працiвниками).ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основнi вiдомостi про суб'єкта господарювання, що перевiряється:

Повне найменування товариства Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад"
Скорочене найменування товариства ПАТ "Склоприлад"
Код ЄДРПОУ 14307481
Органiзацiйно-правова форма емiтента публiчне акцiонерне товариство
Юридична адреса 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Червонозаводське, вул. Червоноармiйська, 18
ТелефонIфакс: 05356 3-71-06 I 05356 3-71-06
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю
та дата видачi свiдоцтва № 1 570 120 0000 000007 вiд 16.05.2002 р.
Орган, що видав свiдоцтво Лохвицька районна державна адмiнiстрацiя Полтавської областi
Розрахунковий рахунок 26009417591001 в ПРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Полтава, МФО 331401
Основнi види дiяльностi 33.20. Виробництво контрольно - вимiрювальних приладiв;
26.15. Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв;
51.90. Iншi види оптової торгiвлi
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту прийнятими в якостi нацiональних, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та з урахуванням Вимог до Аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360 та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28.11.2011 року №1358I20096.
Нами було перевiрено повний комплект рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2011 рiк, яка включає наступнi форми фiнансових звiтiв та додатки до них:
" Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року.
" Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 12 мiсяцiв 2011 року.
" Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 12 мiсяцiв 2011 року.
" Звiт про власний капiтал (форма №4) за 12 мiсяцiв 2011 року.
" Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2011 рiк.
" Опис важливих аспектiв облiкової полiтики за 2011 рiк.
" Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2011 рiк.
" Додатки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Обсяг аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2011 рiк вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту аудиту №200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту", №210 "Узгодження умов виконання аудиту", №220 "Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi", №500 "Аудиторськi докази" i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту - одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2011 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту №320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", внутрiшнiх положень аудиторської фiрми ПП "КСК-АУДИТ", професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень.
Аудит фiнансової звiтностi за 2011 рiк суб'єкта господарювання, що перевiряється включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що нами при проведеннi аудиту отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної аудиторської перевiрки забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення думки, щодо фiнансової звiтностi.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та прирiвняних до них Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок помилки або iнших обставин; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Керiвництво суб'єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2011 рiк на пiдставi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудиторська перевiрка проводилася у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.

ПIДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) є умовно-позитивний (модифiкована думка умовно-позитивна) так, як iснує обмеження обсягу роботи незалежного аудитора.
При проведеннi аудиту повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання, який перевiряється виникли питання, якi не впливають на думку аудитора - без участi незалежного аудитора (оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором товариства - Приватне пiдприємство "КСК-АУДИТ") на дату складання фiнансової звiтностi було проведено:
1. Iнвентаризацiю основних засобiв.
2. Iнвентаризацiю нематерiальних активiв.
3. Iнвентаризацiю малоцiнних активiв.
4. Iнвентаризацiю запасiв.
5. Iнвентаризацiю дебiторської та кредиторської заборгованостi.
Однак, пiд час перевiрки товариства, встановлено, що до початку аудиту пiдприємство отримало позитивнi запити-вiдповiдi (акти-звiрки, листи-довiдки) по дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi в розрiзi контрагентiв. Цi зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостi третiх осiб перед товариством, що перевiряється є пiдставою для спiвставлення облiкових даних.
Пiд час аудиторської перевiрки нами було вивчено та проаналiзовано документи, якi пiдтверджують права власностi на основнi засоби, нематерiальнi активи та малоцiннi активи, а також документи, якi пiдтверджують фактичну наявнiсть поточних та довгострокових фiнансових iнвестицiй та здiйснення i формування незавершених капiтальних iнвестицiй.
Нами було зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi дебiторської та кредиторськiй заборгованостi, а також основних засобiв, нематерiальних i малоцiнних активiв, запасiв, у фiнансовiй звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" у всiх суттєвих аспектах.
Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують даних наведених в повному комплектi рiчної фiнансової звiтностi товариства та стан справ в цiлому.
АУДИТОРСЬКА УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА (ВИСНОВОК)
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", повий комплект рiчної фiнансової звiтностi справедливо та достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" станом на 31 грудня 2011 року, фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що минув на вищезазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Для пiдготовки повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк суб'єкта господарювання, який перевiряється ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки), було використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi:
" Положення (стандарти) бухгалтерського облiку Iкраїна походження УкраїнаI.
" Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Iкраїна походження УкраїнаI.
На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту №700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та Мiжнародних стандартiв аудиту: №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", №720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", повий комплект рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" базується на прийнятiй облiковiй полiтицi товариства та вiдповiдає нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Iнформацiя у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" розкрита у повнiй мiрi та в усiх суттєвих аспектах вiдображає реальний стан фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
Прийнята товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає П(С)БО i виконує роль формування надiйного джерела iнформацiї про фiнансовий стан товариства.
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМЦIЯ, ЯКА РОЗКРИВАЄТЬСЯ
У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про чистi активи.
На нашу думку, розмiр статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2010-2011 р. р. вiдповiдає вимогам положень частини третьої ст. 155 п.5 .1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.
Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства.
2. Iнформацiя про наявнiсть або вiдсутнiсть невiдповiдностей.
На нашу думку, у контекстi вимог Мiжнародного стандарту аудиту №720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", при проведеннi аудиту повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання, який перевiряється за 2011 рiк - не було виявлено iстотних, спотворень iнформацiї або непослiдовного її подання, а також вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" за 2011 рiк та iнформацiєю, що розкривається товариством i подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
3. Iнформацiя про виконання значних правочинiв.
На нашу думку, у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) ПАТ "Склоприлад", значнi правочини - 10 IдесятьI i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року не приймалися (Загальними зборами акцiонерiв) i, вiдповiдно, за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року виконання значних правочинiв Приватним акцiонерним товариством "Склоприлад" не вiдбувалося.
4. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння.
Дiючий Статут Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями).
В Публiчному акцiонерному товариствi "Склоприлад" станом на 31.12.2011 року не приймалось жодних внутрiшнiх положень.
Внутрiшнiй аудит в суб'єкта господарювання, який перевiряється за 2011 рiк, проводиться ревiзiйною комiсiєю у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями)
5. Iнформацiя про сплату статутного капiталу.
На нашу думку, Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про статутний капiтал.
Заявлений розмiр статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Склоприлад" вiдповiдає зазначеному в установчих документах та в свiдоцтвi про реєстрацiю випуску акцiй, а також повнiстю i своєчасно сплачений у термiни встановленi чинним законодавством.
6. Iнформацiя за видами активiв.
На нашу думку, Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю за видами активiв.
Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 7 "Основнi засоби", 8 "Нематерiальнi активи", 9 "Запаси", 10 "Дебiторська заборгованiсть", 12 "Фiнансовi iнвестицiї", 13 "Фiнансовi iнструменти", 17 "Податок на прибуток", 21 "Вплив змiни валютних курсiв".
7. Iнформацiя про зобов'язання.
На нашу думку, Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про зобов'язання.
Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 5 "Звiт про власний капiтал", 11 "Зобов'язання", 17 "Податок на прибуток".
8. Iнформацiя про власний капiтал.
На нашу думку, Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про власний капiтал.
Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 5 "Звiт про власний капiтал", 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтахi", 7 "Основнi засоби", 15 "Дохiд", 16 "Витрати".
9. Iнформацiї щодо фiнансового результату.
На нашу думку, Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад" у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi ("Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2011 рiк достовiрно i у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про фiнансовi результати, зокрема про чистий прибуток.
Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 5 "Звiт про власний капiтал", 15 "Дохiд", 16 "Витрати", 17 "Податок на прибуток".ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Приватне пiдприємство "КСК-АУДИТ"
Номер та дату видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: №4253 вiд 29 сiчня 2009 року
Рiшення №198I2 Аудиторської палати України
(термiн дiї до 29 сiчня 2014 року)
Мiсцезнаходження юридичної особи: 36039 Полтавська область, м. Полтава, Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71
Телефон юридичної особи: 0 (50) 404-86-04
ТелефонIфакс юридичної особи: 0 (532) 61-39-93

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дату i номер договору на проведення аудиту: 06 лютого 2012 року; Договiр №39
Дату початку проведення аудиту: 06 лютого 2012 року
Дату закiнчення проведення аудиту: 16 березня 2012 року
Дату аудиторського висновку: 16 березня 2012 року

Складено "16" березня 2012 року.

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми - ПП "КСК-АУДИТ": 36039 м. Полтава,
Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71. Телефон: 0 (50) 404-86-04.

Аудитор (що проводив перевiрку) __________ М. В. Сенченко
(пiдпис)

Директор (аудитор)
Приватного пiдприємства
"КСК-АУДИТ" __________ М. В. Сенченко
(пiдпис)
Свiдоцтво №4253 вiд 29.01.2009 р.
про внесення до "Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги",
з термiном дiї до 29.01.2014 р.

Сертифiкат №004824 серiї "А", виданий рiшенням АПУ №-103 вiд 28.09.2001 р., з термiном дiї до 28.09.2015 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Виготовлення вимiрювальних приладiв для всiх галузей народного господарства щодо визначення:
а) температури- технiчнi чи побутовi термометри iз скла, металцу та iнших основах;
б) параметрiв щiльностi розчинiв-ареометри;
в) об ємiв - хiмiко-лабораторний посуд та прилади iз скла, металiв та iнших основ;
г) тиску - барометри, манометри, тягонапоромiри;
д) вакууму - мановакуумметри;
е) вологостi - гiгрометри психрометричнi;
ж) вiдлiку годин - годинники;
з) виготовлення iнших приладiв iз металу, деревини та полiмерiв. Основним споживачем продукцiї пiдприємства є ТД "Вiктер" (м.Київ) та комерцiйнi структури мiст Харкова, Сум, Полтави, Одеса, Львiв.
Канали збуту продукцiї: по прямих зв"язках з пiдприємствами та через представництва та комерцiйнi структури на оптових ринках.
Продаж товару проводиться через попередню оплату та термiнове кредитування.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва вiдсутнi.
Основнi конкуренти пiдприємства по випуску аналогiчної продукцiї - виробники Росiї, Польщi, Чехiї, Китаю, Бiлорусiї, Нiмеччина.


дIн
дIн
дIн
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За перiод з 2004р. по 2009р. змiни в активах пiдприємства вiдбувалися за рахунок введення в експлуатацiю нових основних засобiв, реалiзацiї та списання не придатного до експлуатацiї обладнання. За п'ять рокiв було придбано транспортнi засоби, виробниче обладнання (термостати, компресори, електропечi) та комп'ютерна технiка.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби товариства дiляться на наступнi групи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- багаторiчнi насадження ;
- iншi основнi засоби;
- бiблiотечнi фонди;
- малоцiннi необорнi матерiальнi активи.
За характером призначення вони подiляються на виробничi та не виробничi . На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв складає 2822,00 тис. грн. в т.ч. виробничих - 2786,6 тис. грн., невиробничих - 35,4 тис. грн. На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв зменшилася на 121,4 тис. грн. i становить 2700,6 тис. грн. (в т.ч. виробничих - 2661,1 тис. грн., невиробничих - 39,5 тис. грн.). Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 9966,00 тис.грн., а на кiнець - 10232,00 тис.грн.. За 2009 рiк надiйшло основних засобiв на суму 480,00 тис грн., вибуло - 214,00 тис. грн. Нарахована амортизацiя за звiтний рiк у сумi 596,0 тис. грн. Знос основних засобiв на початок звiтного року становив 71,6 %, на кiнець - 73,6 %. Протягом звiтного року проводився поточний ремонт основних засобiв та була проведена реконструкцiя складських примiщень загальною площею 1500 м2.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства:завищенi цiни на енергоносiї та металопродукцiю,що встановлюють пiдприємства природнiх монополiй.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному перiодi до пiдприєстмва не застосовувались штрафнi санкцiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансова дiяльнiсть товариства за звiтний перiод проводилась за власнi та кредитнi кошти.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв пiдприємство не мало.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В умовах загострення конкуренцiї на ринках збуту нашої продукцiї та в умовах необхiдностi подолання наслiдкiв фiнансової кризи, зниження собiвартостi, як нiколи, ми розглядаємо, як одну з найважливiших можливостей для динамiчного розвитку виробництва.
В подальшiй перспективi оцiнюючи можливостi зниження собiвартостi продукцiї, слiд зазначити, що об"єктивно цiни на сировину i матерiали, як одну iз основних складових витрат при попереднiй економiчнiй полiтицi держави будуть пiдвищуватись. Те ж саме стосується i цiн на енергоносiї, ПММ. В цiй ситуацiї, як i в попереднi роки, скорочення невиробничих витрат слiд розглядати як одну з основних i першочергових задач.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок дIн
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається дIн
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За iншою iнформацiєю звертатися безпосередньо на товариство.