ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 569002787142173220020820
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 569002787142173220020820
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 000003978003978
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 000003978003978
на кінець року 300 569002787142213000024798
Примітки:
Власним капiталом товариства є частина в активах, що залишається пiсля вирахування зобов'язань товариства.
Статутний фонд Товариства складає 568490 грн., який розподiлено на 2273960 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Товариство за звiтний рiк не передбачало i не здiйснювало передплату акцiй, а отже i не отримувало коштiв в ходi передплати.
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2010 роцi перебувало 83,1627 % Статутного фонду товариства.
Перелiк осiб, частка яких у Статутному фондi товариства дорiвнює або перевищує 5% за 2010 рiк:
1. Фiзичнi особи -
Мазманян Рафаел Галустович145723 шт.6,4083 %;
Iлюхiн Володимир Васильович1311468 шт.57,6733 %
Iлюхiна Оксана Олександрiвна 380095 шт 16,7151 %
Розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу у звiтному перiодi не було.