ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Код за ЄДРПОУ: 14307481
Телефон: (05356) 3-71-00
e-mail: jurist@lpz.pl.ua
Юридична адреса: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 18
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Мазманян Рафаел Галустович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307481
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Полтавська область
     Район Лохвицький
     Поштовий індекс 37240
     Населений пункт Червонозаводське
     Вулиця, будинок Червоноармiйська, 18
     Міжміський код, телефон та факс 05356 3-71-06, 05356 3-71-06
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2011
    Річна інформація опублікована у 80 (1085) Вiдомостi ДКЦПФР 29.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)